تدریس درس مطالعات اجتمایی ( جغرافی ) آشنایی با ساعت آفتابی

 

  

 

آشنایی با قرقره