تدریس درس مطالعات اجتمایی ( جغرافی ) آشنایی با ساعت آفتابی

 

  

 

آشنایی با قرقره

 

 

 

تبریک روز معلم از طرف اندیشمندیار های مهربانمانblush