انجام تمرینات شطرنج در حیاط مدرسه

   

 

شطرنج و آشنایی با صفحه شطرنج

حرکت شاه و وزیر


حرکت رخ و فیل

 


حرکت اسب

 

حرکت پیاده در صفحه شطرنج