خانه آزما : انجام آزمایش در خانه توسط دانش آموزپایه دوم - صبا ظهیراقدم ( بادسنج )            

 

 

 

enlightenedخانه آزما : انجام آزمایش در خانه توسط دانش آموزپایه دوم -رونیکا رستمی ( تصفیه آب )

 

 

 

خانه آزما : انجام آزمایش در خانه توسط دانش آموزپایه دوم -یسنا کیومرثی (شمع )

 

 

 

خانه آزما : انجام آزمایش در خانه توسط دانش آموزپایه دوم -ثمینا قاسم پور (مراحل رشد گیاه )

 

 

 

خانه آزما : انجام آزمایش توسط دانش آموز - پایه دوم آنیا صالحی  (تولید گاز دی اکسید کربن)

 

 

 

 

 

 خانه آزما : انجام آزمایش در خانه توسط دانش آوا سادات حسینی- پایه دوم  ( غذای سالم و ناسالم )  

 

 خانه آزما : انجام آزمایش در خانه توسط دانش النا صلواتی - پایه دوم  ( فرفره )  

 

 

خانه آزما : انجام آزمایش در خانه توسط دانش آموزپایه دوم -آنیا صالحی  (صدا )