تدریس علوم پایه دوم - فصل 12

 

صبحانه سالم

 

 

بازی و ریاضی

 

 

 بازی و ریاضی   --- کار گروهی دسته بندی دهتایی

 

 

برگزاری مسابقات زمان کوتاه (ماشین های بادکنکی)

 

تدریس واحد های اندازه گیری

 

تدریس علوم پایه دوم - درس : 13