برگزاری انتخابات دانش آموزی

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در روز شنبه مورخ 98/8/4

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در روز شنبه مورخ 98/8/4 

گزارش تصویری