انجام وارنيش (فلورايد تراپي) دانش آموزان توسط مركز بهداشت

انجام وارنيش (فلورايد تراپي) دانش آموزان توسط مركز بهداشت روز دوشنبه مورخ 98/8/13

گزارش تصویری