معاینات حرکات اصلاحی صافی کف پا و ستون فقرات توسط خانم دکتر اجتماعی

 معاینات حرکات اصلاحی صافی کف پا و ستون فقرات توسط خانم دکتر اجتماعی برای کلیه دانش آموزان انجام گردید.

گزارش تصویری