معاینات دانش آموزان توسط پزشک متخصص

معاینات دانش آموزان پایه پنجم و ششم توسط خانم دکتر ازیتا ایزدی 

گزارش تصویری